Çevirenlerin Önsözü


Kur'ân Ahlâkı" adı altında tercümesini sunduğumuz bu ese-1^ rin ismi, Türk okuyucularının meçhulü olmamakla birlikte, tercümesinin şimdiye kadar Türkçe'ye kazandırılmaması, erbabının takdir edeceği üzere, büyük bir eksiklikti. Okuyucu, bu eseri teemmül ederek mütâlâa ettiğinde, her defasında onun önemini daha iyi anlayacak, Hz. Peygamber'in Kur'ân'a dayalı ahlâkının, başka bir ifadey­le İslâm Ahlâkının, diğer ahlâk nazariyeleri karşısmdaki mümeyyiz özel­liklerini, hayranlıkla takdir edecektir. Çünkü geniş ilmî ve fikrî muhteva­ya sahip bulunan kitabın yazan büyük âlim, merhum Prof. Dr. M. A. Draz (vefatı 1958)[1], eserinde yalnız îslâmî görüşleri açıklamakla yetinme­mekte, bunları, Doğulu ve Batılı mütefekkirlerin ve filozofların görüşle­riyle karşılaştırmakta, onlar içinde kusur veya hatayı beyan etmekte, son­ra Kur'ân Ahlâkı'nın temellerinin mükemmeliyetini gözler önüne ser­mektedir. O, İslâm'ın hürriyet, sorumluluk ve vazife ilkelerini en geniş bir surette ortaya koymaktadır.Müellifimizin bu kitapta takip ettiği metodun temel fikirlerini şöyle Özetleyebiliriz: a) Araştırmadaki temel hedef, Kur'ân-ı Kerim'e dayanan Ahlâk'm nazarî ve amelî genel özelliklerini göstermektir, b) Daha önce ele alınmayan bir yaklaşımla, Kur'ân-ı Kerim'in ahlâkî prensiplerini incelemektir. c) Ahlâk sahasında, yeni ve eski Batıdaki ve Doğudaki belli başlı mütefekkirlerin ahlâkî görüşlerini mukayese için ele almakta, yalnız incelemesinde merkez noktayı daima Kur'ân-ı Kerim teşkil etmektedir.Kur'ân Ahlâkı, müellifin lisans talebesi, Kahire Üniversitesi Yardımcı Profesörü Dr. Abdussabûr Şahin tarafından Arapça'ya "Düstûru'l-Ahlâk fi'1-Kur'ân" adıyla tercüme edilmiş ve Kuveyt'te Dâru'l-Buhûsi'l-Ilmiy-ye'de 1393/1973'de basılmıştır. Müellifin arkadaşlarından plan sosyoloji profesörü Dr. Muhammed Bedevi de bu Arapça tercümeye bir Önsöz yazmıştır.Biz Kur'ân Ahlâkı'nın tercümesinde, 1951 Fransızca asimi esas aldık, fakat yukarıda söz konusu edilen Arapça tercümesiyle de karşılaştırdık.Bu tercümede kullandığımız Türkçe üslûbun, hem eserin ilmî seviye­sine, hem de okuyucunun tabiî lisanına uygun düşmesine dikkat ettik. Numaralanmamış bazı âyetlerin parantez içerisinde sûre ve âyet numa­ralarını gösterdik. Fikri daha iyi aktarmak için nadiren Arapça iktibasla­rın tamamının tercümesini verdik. Arapça beyitlerin tamamlanmasında, Arapça metinlerden faydalandık. Eserde yüksek seviyede ele alınan me­seleleri okuyucuya daha da yaklaştırmak ve anlaşılır kılmak için tercü­mede naslarm ve diğer nakillerin bazen tam, bazen de daha genişletilmiş şekilde verilmesi yoluna gidilmiştir.Okuyucu takdir edecektir ki yüksek seviyede yazılmış ilmî bir eserin,  hem fikrini sadâkatle anlamak, hem de onu Türkçe ifadede yansıtmak ol­dukça güçtür. Bizler iki seneden fazla bir zaman içinde bu güçlükleri eli­mizden geldiği kadar gidermeye çalıştık.Nâçiz kalemimizle tercümesine muvaffak olduğumuz bu eserin, önce İslâm Ahlâkına, sonra genel ahlâk sahasına bir hizmet sayılabilmesi şere­fine ermeyi ümit ederiz.Gayret bizden başarı ve mutluluğa kavuşturmak ALLAH'tandır.


17.12.1991

Çevirenler[2]


[1] M. A. Draz, Sorbonne'da, College de France'da Louis Massignon, L. Provençal, Le Senne, Fil-lion ve Fauconnet gibi profesörlerden Felsefe, Mantık, Ahlâk, Psikoloji ve Sosyoloji dersleri almıştır. O, La Morale du Koran (Kur'ân Ahlâkı) adlı bu tezi, 15.12.1947'de Paris Üniversite­si (Sorbonne)'nde College de France profesörlerinin önünde sunmuş ve "Çok Şerefli" bir de­rece ile doktora unvanım almıştır.

[2] M. Abdullah Draz, Kur’an Ahlakı, İz Yayınları

Oy Ver :
 Puan: 0     Oy Sayısı : 0
    

 
 
Anasayfa Forum Radyo İlahiler Video Hatim Ziyaretci Defteri Üyelik İletişim Radyo Sitene Ekle

EmreBerlin sitesi için özel yazılmıştır 2000 - 2012

SincanSoft.com